background image
181
På arbejdspladser, hvor der er fare for nedstyrtende genstande
og risiko for stød imod stationære genstande i hovedhøjde, er det
lovpligtigt at bære sikkerhedshjelm.
Hovedbeskyttelse
Regulativ omkring hovedbeskyttelse foreskriver at arbejdsgiver har
pligt til at sikre at medarbejderne bærer sikkerhedshjelm med mindre
der ikke er fare for nedstyrtende genstande.
Standarder
Alle sikkerhedshjelme skal være testede, godkendt og mærket med
givne godkendelsesstandard.
EN397 Industrihjelme
EN812
Bump caps
Vedligeholdelse
Sikkerhedshjelme skal tjekkes dagligt før brug. Konstateres der
skader, bør hjelmen omgående skiftes. Alle dele af hjelmen skal
vaskes i sæbevand. Brug ikke kemikalier, maling eller selvklæbende
materialer på hjelmen. Sikkerhedshjelme er fremstillet af forskellige
typer plastmateriale, der påvirkes af vejr og vind, solens UV stråler,
slitage m.m. Hjelmens styrke nedbrydes således afhængigt af brugen.
Levetiden for en sikkerhedshjelm er maksimum 5 år og i nogle tilfælde
begrænset til 1 år. Har hjelmen været udsat for stød eller slag, bør den
udskiftes omgående og ikke bruges igen.
Information
Øjenværn skal bæres ved ethvert arbejde, hvor der er risiko for
skadelig påvirkning af øjnene.
Øjen- og ansigtsværn er inddelt i følgende
kategorier
Stelbriller. Almindelige brilletyper med linser af slagfast polycarbonat
eller kemikaliebestandig acetat.
Helbriller - lukkede briller, der slutter tæt til ansigtet. Fremstilles i
forskellige materialer.
Ansigtsskærme og visirer, hvor brugerens ansigt skal beskyttes imod
stænk, partikler og varme, eller under svejsning.
Øjenværn integreret i åndedrætsværn. Helmasker i forbindelse med
åndedrætsværn er en væsentlig del af beskyttelsen af øjne og ansigt.
Standarder for øjen- og ansigtsværn
EN166 Øjenbeskyttelse
EN167 Øjenbeskyttelse, optiske måle- og testmetoder
EN169 Øjenbeskyttelse - DIN glas
EN175 Øjen- og ansigtsbeskyttelse ved svejsning
EN379 Øjenbeskyttelse, svejsefiltre med variable eller faste DIN-glas
ØJENVÆRN
ENGANGS-BESKYTTELSESDRAGT
Information
Høreskader er blandt de hyppigste arbejdsskader. En høreskade eller
hørenedsættelse er permanent. Den tabte høreevne vender aldrig
tilbage.

Når støjniveauet på en arbejdsplads overskrider 80dB skal arbejdsgiver
stille høreværn til rådighed. Overskrider støjniveauet 85dB SKAL der
anvendes høreværn.
EN standarder
Alle høreværn skal være CE godkendt samt mærket og testet til en af
følgende EN standarder:
EN352-1
Høreværn af koptypen
EN353-2 Ørepropper
EN353-3
Høreværn af koptypen på sikkerhedshjelm
EN353-4
Niveauafhængige ørekopper
EN353-5
Ørekopper med aktiv lyddæmpning
SNR
Simplified Noise level Reduction
SNR, eller enkelttal for reduktion (Single Number Rating), er et enkelt
gennemsnit af høreværnets dæmpningsevne i dB.
HML-metoden, angiver 3 dæmpningsværdier:
H = Dæmpningsgrad ved høje frekvenser (hvinelyde)
M = Dæmpningsgrad ved mellemfrekvenser
L = Dæmpningsgrad ved lave frekvenser (brummelyde)
Vedligeholdelse
På en arbejdsplads med behov for høreværn, bør der være en
ansvarlig, som tjekker høreværnenes generelle tilstand og sørger
for reparation eller udskiftning, hvor nødvendigt. Bruges der
engangsbeskyttelse, er det vigtigt at sørge for at der altid er
beholdninger tilgængelige for medarbejderne.
I denne sektion findes et udvalg af beskyttelsestøj til både farligt og
ikke farligt arbejde.
Beskyttelsesdragter har en typeinddeling, der indikerer, hvilken grad
af beskyttelse, dragten har. Inddelingen går fra type 1 - 6. Type 1 giver
den højeste beskyttelse. Beskyttelsesdragter skal alle være produceret
iht. CE kategori III for at kunne betegnes som beskyttelsesdragt. D.v.s.
at der er visse grundkrav til dragtens design, der skal overholdes.

Er en dragt vedlagt en udførlig brugsanvisning iht. reglerne, men er
uden typemærkning, kan den kun anvendes som beskyttelse imod alm.
snavs.
Type Beskyttelsesniveau
1
Gastæt. EN943.
2
Ikke-gastæt. Forhindrer ved indvendigt overtryk støv,
væsker og dampe i at trænge ind. EN943.
3
Væsketæt. Godkendt til at kunne modstå væsker under
tryk, f.eks. fra slanger og mundstykker. Skal have svejsede
sømme. EN14605.
4
Spraytæt. Beskytter imod gennemtrængning af
væskestænk. Skal have svejsede sømme. EN14605.
5
Partikeltæt. Beskytter imod farlige luftbårne partikler.
EN13982.
6
Begrænset stænktæt. Beskytter hvor der ikke er risiko for
direkte væskesprøjt på dragten. EN13034.
HOVEDBESKYTTELSE
HØREVÆRN