background image
R E A L W O R K W E A R
... OG VISION
I det store perspektiv ser vi en verden, hvor hensynet til den
enkeltes sikkerhed går hånd i hånd med hensynet til virksom-
hedernes vækst og rentabilitet. En verden, hvor såvel medar-
bejdere som ledelse arbejder hen imod de samme mål, hver
især bevidste om resultaterne af deres bidrag i stort og småt.